Jak załatwić sprawy

  • Rozwiązanie umowy:

Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków może nastąpić poprzez:

  1. złożenie podania o rozwiązanie umowy (wzór wniosku o rozwiązanie umowy) w Biurze Obsługi Klienta “Wodociągów Gminy Kłodzko” sp. z o.o. wraz z niezbędną dokumentacją do wglądu (akt notarialny, umowa najmu, oświadczenie, akt zgonu) potwierdzającego sprzedaż/najem nieruchomości oraz protokołem zdawczo-odbiorczym ze stanami wodomierzy  na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości (wydruk protokołu zdawczo-odbiorczego). Niezbędnym przy rozwiązaniu umowy jest wskazanie adresu do korespondencji w celu wysłania ostatecznego rozliczenia.
  2. przesłanie stosownej informacji pocztą, lub drogą elektroniczną (jedyna dopuszczalna forma to skan wniosku o rozwiązanie umowy z własnoręcznym podpisem) na adres: rozliczenia@wodociagigk.pl wraz ze skanami dokumentów, o których mowa w pkt. 1, potwierdzającego sprzedaż/najem nieruchomości oraz protokołem zdawczo -odbiorczym ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości  (wydruk protokołu zdawczo-odbiorczego); Niezbędnym przy rozwiązaniu umowy jest wskazanie adresu do korespondencji w celu wysłania ostatecznego rozliczenia.
  • Aktualizacja danych w umowie:

Zmiana danych Odbiorcy Usług może nastąpić poprzez:

  1. złożenie wniosku o zmianę danych w Biurze Obsługi Klienta “Wodociągów Gminy Kłodzko sp. z o.o.” wraz z przedłożeniem do wglądu dokumentu potwierdzającego zmianę;
  2. przesłanie stosownej informacji pocztą, lub drogą elektroniczną (jedyna dopuszczalna forma to skan wniosku o aktualizację danych z własnoręcznym podpisem) na adres rozliczenia@wodociagigk.pl

UWAGA !

Wszelkich zmian w umowie można dokonać wyłącznie w formie pisemnej.

Jeżeli zmiana danych nastąpiła w wyniku zmiany:

  • nazwiska – należy załączyć oświadczenie o zmianie danych i do wglądu dokument potwierdzający taką zmianę (dowód osobisty lub akt małżeństwa);
  • nazwy firmy – należy załączyć aktualny REGON / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / KRS;
  • adresu siedziby firmy – należy załączyć aktualny REGON / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / KRS;
  • adresu przyłącza – należy załączyć decyzję administracyjną o zmianie lub nadaniu numerów porządkowych;

Formularze i wnioski do pobrania: