Zawarcie umowy

Obowiązek zawarcia umowy pomiędzy właścicielem/najemcą,użytkownikiem nieruchomości, a “Wodociągami Gminy Kłodzko” sp. z o.o. wynika z obowiązujących przepisów prawa:

 1. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2020.2028),
 2. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 3. Kodeksu Cywilnego.
 • Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

Wzory wniosków, oświadczeń i umów niezbędnych do podpisania umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków:

 1. Wniosek o zawarcie umowy,
 2. Ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie,
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dla klientów będących konsumentami do umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną,
 5. Upoważnienie
 • Umowa na wykonywanie usługi odbioru wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacyjnych

Wzór wniosku i umowy na wykonywanie usługi odbioru wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacyjnych:

 1. Wniosek o zawarcie umowy na usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
 2. Umowa na wykonywanie usługi odbioru wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacyjnych.

Przy umowie na wykonywanie usługi odbioru wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacyjnych obowiązuje taka sama dokumentacja, jak przy umowach o zaopatrzenie w wodę lub odbiór ścieków.

UWAGA!

Informacje dotyczące umowy i kartoteki udzielane są przez pracowników tylko i wyłącznie osobom, na które są zawarte umowy lub osobom posiadającym pisemne upoważnienie (wzór upoważnienia)