Wodomierze

Jak poprawnie odczytać stan wodomierza?

Ilość pełnych metrów sześciennych zużytej wody jest oznaczona kolorem czarnym, natomiast cyfry w kolorze czerwonym oznaczają wartości dziesiętne, setne i tysięczne (ilość litrów).

W związku z powyższym podając wskazanie wodomierza należy podawać wyłącznie cyfry czarne, oznaczające pełne metry sześcienne, natomiast czerwonych nie podajemy.

Cyfry czerwone po przekroczeniu wartości 5 – miejsca dziesiętne
oraz 0 – miejsca setne i tysięczne zaokrąglamy o metr w górę .

Poniżej przedstawione są przykłady:

PRZYKŁAD 1:

0 0 2 4 1 2 7 2

                           Stan wodomierza – 241 m3

PRZYKŁAD 2:

0 0 2 4 1 5 7

 • Wodomierze są przyrządami pomiarowymi mierzącymi objętość przepływającej przez nie wody. Stosowane są w celu uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń oraz podlegają prawnej kontroli metrologicznej w formie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej.

Wodomierz domowy należy wbudować do instalacji wodociągowej lub przemysłowej łącznie z odpowiednią armaturą, tworzącą razem z wodomierzem zestaw wodomierzowy.

Ponadto przy zabudowie wodomierzy domowych należy kierować się co najmniej następującymi wymaganiami:

 1. Zestaw wodomierzowy powinien być umieszczony w budynku lub w specjalnie wykonanej studzience wodociągowej poza budynkiem, zabezpieczającej wodomierz domowy przed zalaniem, deszczem, czy zamarznięciem.
 2. Miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego w budynku powinno być suche, odpowiednio oświetlone, łatwo dostępne dla montażu, demontażu, obsługi, konserwacji oraz odczytu wskazań wodomierza.
 3. Temperatura pomieszczenia nie powinna być niższa niż 4°C, a jego wysokość nie mniejszą niż 1,8m.
 4. Miejsce wbudowania powinno być wydzielone oraz zabezpieczone przed możliwością dostępu osób niepowołanych.
 5. Wodomierze nie powinny być narażone na uderzenia bądź wibracje pracujących w pobliżu urządzeń.

Spółka zaleca montaż wodomierza w odrębnej studzience wodomierzowej, z łatwym i bezpiecznym dostępem do jego odczytu.

 • Jak poprawnie odczytać stan wodomierza: 

Ilość pełnych metrów sześciennych zużytej wody jest oznaczona kolorem czarnym, natomiast cyfry w kolorze czerwonym oznaczają wartości dziesiętne, setne i tysięczne (ilość litrów).

W związku z powyższym podając wskazanie wodomierza należy podawać wyłącznie cyfry czarne, oznaczające pełne metry sześcienne, natomiast czerwonych nie podajemy.

 • Wodomierz do podlewania ogrodu:

Wodomierz zainstalowany do podlewania ogrodu służy do odliczania wody bezpowrotnie zużytej (bez ścieków- woda wsiąka w ziemię i nie jest odprowadzania do gminnej sieci kanalizacyjnej, dlatego też nie ma konieczności płacenia za ścieki.

Warunkiem koniecznym by korzystać z wody do podlewania ogrodu jest instalacja podlicznika zamontowanego za wodomierzem głównym, który będzie mierzył ilość pobranej wody.

 • Wodomierz dodatkowy na własnym ujęciu wody:

Wodomierz zainstalowany na instalacji wewnętrznej, służący do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków z nieruchomości, powstałych w wyniku ujmowania wody z własnego ujęcia.

Odbiorca usług na własny koszt instaluje wodomierz (podlicznik) zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wodomierzy montowanych na instalacji wewnętrznej. Następnie dokonuje zgłoszenia tego faktu: telefonicznie – tel. 74/ 86 89 350 w. 18, po czym po zaplombowaniu wodomierza przez uprawnionego pracownika Spółki niezbędne jest podpisanie tzw. porozumienia (umowy) na podlicznik.

Przypominamy, że wszystkie prace związane z ewentualną naprawą, ponowną legalizacją bądź wymianą wodomierza (podlicznika), wykonuje właściciel nieruchomości, odbiorca usług na własny koszt.

 • Legalizacja i wymiana wodomierzy:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych  (Dz. U. 2019, poz.759) okres ważności cech legalizacyjnych wodomierza wynosi 5 lat. Okres ważności dowodu legalizacji wtórnej również obowiązuje 5 lat.

 • Uszkodzenie i wymiana wodomierza głównego:

Możliwe przypadki uszkodzeń wodomierza:

 1. zmniejszony wypływ wody w punktach czerpalnych lub brak przepływu przez wodomierz,
 2. przeciek w obrębie zestawu wodomierzowego lub wodomierza
 3. woda przepływa przez wodomierz, a wskazówki jego liczydła nie obracają się,
 4. zerwanie plomby legalizacyjnej,

Odbiorca nie ma prawa do naruszania plomb wodomierza, jego osłon, przemieszczania bez pisemnej zgody przedsiębiorstwa. O uszkodzeniu plomby lub wodomierza Odbiorca winien natychmiast powiadomić Dostawcę wody pisemnie lub telefonicznie.

Do uszkodzenia wodomierza może dojść również w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia go przed działaniem  warunków atmosferycznych lub zewnętrznych (zalanie, zamarznięcie, uszkodzenie mechaniczne). Obowiązkiem Odbiorcy usług jest właściwe zabezpieczenie wodomierza.

Odbiorca usług pokrywa koszty naprawy lub wymiany wodomierza w przypadku gdy do uszkodzenia doszło z jego winy (np. uszkodzenia mechaniczne, zamarznięcie wodomierza).

 • Reklamacje

Odbiorca usług (klient) ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu realizacji przez przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi. Reklamacja winna być wniesiona w formie pisemnej. Przedsiębiorstwo odpowiedzi udziela również w formie pisemnej, w możliwie najkrótszym terminie od dnia jej wniesienia. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej zapłaty

UWAGA!

Zgodnie z art.7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2020.2028) osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego, w celu min. przeprowadzenia kontroli lub wymiany wodomierza głównego, dokonania odczytu oraz badań i pomiarów. Zgodnie z ust.2 pkt.2 art.28, w/w Ustawy ten kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art.7 cyt. ustawy, podlega karze grzywny do 5 000,- zł

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne jeżeli:

 • wykonane jest niezgodnie z przepisami prawa,
 • odbiorca nie uiścił opłaty za dwa pełne okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia,
 • jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,

został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach.