Podłączenie do sieci

Tryb postępowania przy nowym podłączeniu budynku do gminnej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

Procedura wydawania warunków

Ogólne warunki techniczne

KROK 1 – „OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI”

Warunkiem koniecznym przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej jest uzyskanie zgody i wydanie przez spółkę warunków technicznych.

W Biurze Obsługi Klienta „Wodociągów Gminy Kłodzko” sp. z o.o. należy złożyć:

„Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci” – wniosek dostępny jest TUTAJ

„Wniosek o aktualizację / zmianę *Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej” – wniosek dostępny TUTAJ

Do wniosku należy (powinno się) załączyć:

  1. plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu,
  2. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością lub do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny dysponowania nieruchomością np. wypis z rejestru gruntów obszaru objętego inwestycją, wypis z KW lub kserokopia aktu notarialnego,
  3. w przypadku gdy w imieniu Klienta występuje pełnomocnik wymagane jest upoważnienie do jego reprezentowania.

Zapewnienie dostawy wody i odprowadzania ścieków jest wydawane po prawidłowo zweryfikowanym wniosku w terminie 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;

45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

KROK 2 – „UZGODNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I SPOSOBU WYKONANIA PRZYŁĄCZA”

W Biurze Obsługi Klienta „Wodociągów Gminy Kłodzko” sp. z o.o. należy przedstawić do uzgodnienia

dokumentację techniczną przyłącza/sieci wodociągowej i/lub przyłącza/sieci kanalizacji sanitarnej wykonaną przez projektanta.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej jest wydawane w ciągu 21  dni roboczych od daty złożenia prawidłowo wykonanej dokumentacji.

Wykonanie przyłącza/sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej można zlecić naszej Spółce w Dziale Technicznym „Wodociągów Gminy Kłodzko” lub innemu wykonawcy.

KROK 3 – „WPIĘCIE DO SIECI I UMOWA”

Po wykonaniu przyłącza przez wykonawcę, w Dziale Technicznym „Wodociągów Gminy Kłodzko” należy zgłosić gotowość wpięcia przyłącza do gminnej sieci.

  1. Wpięcie do sieci może być wykonane tylko przez pracowników spółki lub pod ich nadzorem.
  2. Po dokonaniu wpięcia spisywany jest protokół odbioru technicznego przyłącza i montażu wodomierza i dokonywane plombowanie.
  3. Po dokonaniu odbioru należy podpisać umowę o dostawę wody i odbiór ścieków w BOK „Wodociągów Gminy Kłodzko” sp. z o. o.

Protokół końcowego odbioru technicznego przyłącza wydawany jest w Dziale Technicznym „Wodociągów Gminy Kłodzko” sp. z o.o. po dostarczeniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza/sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.