Sprzedaż i kupno nieruchomości lub wynajem

Odbiorca usług zobowiązany jest w przypadku sprzedaży/kupna nieruchomości do poinformowania niezwłocznie o tym fakcie firmę “Wodociągi Gminy Kłodzko” sp. z o. o. Zgłoszenia należy dokonać osobiście w Biurze Obsługi Klienta przedstawiając następujące dokumenty:

Osoby fizyczne:

 • dokument tożsamości, aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy, wypis z rejestru gruntów,   postanowienie sądu;
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości TUTAJ

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

 • dokument tożsamości, aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.;
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości TUTAJ
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • decyzja o nadaniu NIP;
 • zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są właścicielami nieruchomości.

Osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, instytucje  państwowe, stowarzyszenia,  itp.):

 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.;
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości TUTAJ
 • aktualny wypis z właściwego rejestru;
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • decyzja o nadaniu NIP;
 • do wglądu dokument potwierdzający tożsamość  lub aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze.

Wspólnoty Mieszkaniowe:

 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • decyzja o nadaniu NIP;
 • uchwała o wyborze Zarządu Wspólnoty
 • pełnomocnictwo dla Zarządcy (administratora) do zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków bądź umowa o powierzeniu administrowania budynkiem, jeżeli umowa na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków nie będzie podpisywana przez Zarząd Wspólnoty (w pełnomocnictwie lub umowie o powierzeniu administrowania powinno znaleźć się wyraźne stwierdzenie, że administrator – jako reprezentant Wspólnoty jest upoważniony do podpisania umowy ze Spółką);
 • aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej albo umowę spółki (w przypadku spółki prawa cywilnego) oraz decyzję o nadaniu nr NIP i nr REGON osoby prawnej lub osoby fizycznej, którą Wspólnota wybrała jako Zarząd Wspólnoty lub jako administratora do podpisania umowy.

UWAGA!

Przed zawarciem umowy kupna/najmu nieruchomości kupujący/najemca powinien upewnić się, czy sprzedający/wynajmujący rozliczył się z „Wodociągami Gminy Kłodzko” sp. z o.o. w zakresie dostaw wody i/lub odbioru ścieków.

Obowiązkiem Sprzedającego/wynajmującego nieruchomość jest dopełnienie obowiązku rozwiązania umowy oraz rozliczenia kartoteki. Wzór wniosku o rozwiązanie umowy